REGULAMIN KLUBU

AKCEPTACJA REGULAMINU i OŚWIADCZEŃ, NASTĘPUJE POPRZEZ REJESTRACJĘ W SYSTEMIE SPORT BM 

OGÓLNE

1.Klub Piłkarski KP Jantarek, zwany dalej Klubem, jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki nożnej i cheerleadingu uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.


1.2 . Celem szkolenia jest:

Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z Powiatu Puckiego

– Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

– Organizowanie turniejów i wydarzeń sportowych 

– Promowanie zdrowego i sportowego stylu życia 

– Prowadzenie zajęć sportowych dla osób pełnoletnich 

– Propagowanie wszelkich form aktywności fizycznej, które wpływają na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej członków  

 – Organizacji form pozalekcyjnych                                                                                                                                           

– Organizacja działania społecznych i wydarzeń sportowo-kulturalnych                                                                                    

– Organizacja działań dążących do integracji społecznej i rozwoju lokalnej społeczności

– Utrzymanie własnych obiektów sportowych i placówek usługowych związanych z działalnością sportową.

– Utrzymanie miejsc do prowadzenia organizacji

1.3 . Treningi odbywają się w grupach, podzielonych pod względem umiejętności oraz wieku.

1.4. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku zawodnika do celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z zajęciami w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji o zawodniku oraz jego osiągnięciach sportowych zdobytych w związku z działalnością prowadzoną przez Klub w internecie, artykułach prasowych, folderach Klubu.

OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

 

2 Akceptacja regulaminu i rejestracja w systemie SportBM jest jednoznaczna z dołączeniem w poczet członków wspierających na podstawie statutu klubu

 

tzn.

Członkowie wspierający mają prawo do: 

  1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków Klubu, 
  2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu, 
  3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

Członkami uczestnikami mogą zostać zawodnicy i osoby fizyczne, które wniosły do Zarządu Klubu pisemną deklarację o przestrzeganiu statutu i zostały przyjęte na członka uczestnika przez Zarząd Klubu. Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Klubu, za wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnych Zgromadzeniach Klubu.

 

2.1 Każdy zawodnik powinien identyfikować się z Klubem . Dbać o jego dobry wizerunek podczas treningów, zawodów sportowych, jak również w życiu codziennym.

2.2. Każdy zawodnik powinien godnie reprezentować Klub, wykazywać wysoką kulturę osobistą, a także przestrzegać zasad Fair Play oraz dobrego wychowania.

2.3 Każdy zawodnik powinien odnosić się do wszystkich członków Klubu, drużyny, sztabu trenerskiego, wszystkich ludzi związanych i niezwiązanych z Klubem, przeciwników, kibiców oraz sędziów z należytym szacunkiem.

2.4 Każdy zawodnik powinien przychodzić na trening punktualnie, być przebrany w odpowiedni strój sportowy. Spóźnienia i nieobecności powinny być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.5. Każdy zawodnik powinien w czasie zajęć zachowywać się jak przystało na prawdziwego zawodnika, słuchać i wykonywać polecenia trenera, szanować go oraz swoich kolegów, pomagać im.

2.5. Wszyscy zawodnicy powinni dbać o sprzęt i obiekt klubowy.

2.6. Każdy zawodnik powinien uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów, a także zachowania. W przypadku słabych postępów w nauce, braku promocji do następnej klasy trener w porozumieniu z rodzicami może odsunąć zawodnika od uczestnictwa w meczach, zawodach  oraz treningach, aż do momentu zadowalającej poprawy.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I ZAWODACH

3 Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zawodach organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą, aktywnym udziałem w zajęciach w celu podnoszenia swoich umiejętności sportowych, przestrzegać higieny osobistej oraz prowadzić zdrowy tryb życia.

3.1. Udział w wyznaczonych zajęciach i zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników wytypowanych przez Trenerów Głównych. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach lub też spóźni się na nie, ma obowiązek poinformować o tym swojego trenera z wyprzedzeniem.

3.2. Trening zaczyna się w szatni, jeśli inaczej nie zaleci trener prowadzący. Na minimum 10 minut przed treningiem zawodnik jest przygotowany do zajęć – po przebraniu się w strój treningowy jest gotowy do wysłuchania zadań i poleceń dotyczących zajęć.

3.3. Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania. W przypadku nie przestrzegania zasad trener może: wyprosić zawodnika z treningu, zawiesić zawodnika na określony czas.

3.4 Zawodnik zobowiązany jest do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, które po każdych zajęciach jest zobowiązany zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera.

3.5 Zawodnik zobowiązuje się do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego oraz reprezentacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Klubu.

3.6 Zawodnik powołany na zawody sportowe pojawia się ubrany w sprzęt reprezentacyjny albo zgodnie z wytycznymi trenera.

3.7 Zawodnik ma obowiązek posiadać na zajęciach piłki nożnej – ochraniacze oraz  wodę, pozostałych wodę. Zakaz stosowania napoi słodzonych podczas treningów.

3.8 Zawodnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, brania udziału w testach, meczach kontrolnych w innym Klubie piłkarskim. Wszelka aktywność sportowa (Kadra Polski, Kadra MZPN, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe) powinna być konsultowana ZAWSZE z trenerem prowadzącym.

TRENERZY

5 Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację działań całego zespołu jak również za jego prawidłowe funkcjonowanie na boisku oraz poza nim.

FINANSE

7 Opłaty/ Składki Członkowskie które są wnoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych pomagają w finansowaniu Stowarzyszenia i są przeznaczane na realizację programu szkolenia oraz celów statutowych.

Wprowadza się następujące zasady określające wysokość opłat i sposób ich regulowania:

7.1 Wysokość miesięcznej opłaty zawodniczej ustala Zarząd Stowarzyszenia

7.2 Miesięczne opłaty zawodnicze powinny być uiszczane z góry, w terminie do 15-tego dnia danego miesiąca przez system SPORT BM

7.3 W przypadku braku możliwości wniesienia opłaty zawodniczej rodzic lub opiekun prawny winien złożyć u trenera wyjaśnienie

7.4. Klub nie zwraca opłaty za kilkudniowe nieobecności zawodnika na treningu. W przypadku absencji na zajęciach w wyniku choroby lub kontuzji dłuższej niż dwa tygodnie wysokość opłaty należy uzgodnić z z Klubem

7.5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, nie zakwalifikowania do szkolenia lub wykreślenia z listy zawodników przez Zarząd Stowarzyszenia, opłata zawodnicza wniesiona za dany miesiąc nie podlega zwrotowi.

7.6 Opłata zawodnicza jest płatna miesięcznie, przez okres 12 miesięcy w roku, bez względu na ewentualne przerwy w prowadzeniu zajęć w okresie wakacyjnym. Przy czym klub może ustanowić składke postojową w okresie wakacji. 

7.7 Składka członkowska

PIŁKA NOŻNA-

Opłata zawodnicza jest płatna miesięcznie, przez okres 12 miesięcy w roku, bez względu na ewentualne przerwy w prowadzeniu zajęć w okresie wakacyjnym. Klub może ustanowić składkę postojową dla części zawodników.

CHEERLEADING SPORTOWY- 

 Opłata zawodnicza jest płatna miesięcznie przez okres 11 miesięcy

ROK SZKOLENIOWY dzielimy na dwa semestry

SEMESTR I- wrzesień- luty

SEMESTR II- marzec- lipiec

 

7.8  W szczególnych przypadkach, każdorazowo na wniosek rodzica lub opiekuna Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić zawodnika z opłat lub obniżyć składkę członkowską zawodnika. 

 

                                                                                                               PRZERWY

CHEERLEADING SPORTOWY

Obowiązują  przerwy: tygodniowa w okresie ferii  oraz ustawowe Święta w tych okresach nie obowiązuje niższa składka. Jednocześnie Klub nie podwyższa składki w przypadku dodatkowych eventów, turniejów, występów.

Miesiąc sierpień jest uznawany za przerwę wakacyjną w tym czasie obowiązuje składka postojowa

PIŁKA NOŻNA

Obowiązują  przerwy: okres ferii  oraz ustawowe Święta w tych okresach nie obowiązuje niższa składka. Jednocześnie Klub nie podwyższa składki w przypadku dodatkowych eventów, turniejów, występów.

Przerwa treningowa w okresie wakacyjnym jest ustalana indywidualnie dla poszczególnych roczników.

 

USTALENIA KOŃCOWE

8 W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem (rodzicami/opiekunami prawnymi) jest on zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych wobec Klubu, zwrotu wszelkiego wypożyczonego sprzętu oraz wydanych mu dokumentów. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych lub nie wydania zgody na transfer do innego Klubu.

8.1 Powyższe punkty regulaminu są nieodłącznym elementem szkolenia i budowania prawidłowej postawy zawodnika. Ich naruszanie jest podstawa do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej, czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego łamania do zakończenia współpracy z zawodnikiem.

8.2. Wszelkie sporne sprawy rozpatrywane są przez Zarząd Klubu indywidualnie. Zarząd Klubu zastrzega sobie autonomię w podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniałej sytuacji.

8.3. Wszelkie zmiany dokonywane w regulaminie, będą przekazywane drogą mailową oraz komunikat w SPORT BM, niezgłoszenie sprzeciwu do zmian w regulaminie jest jednoznaczne z jego dalsza akceptacją.

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE NR 1

Oświadczam/y co następuje: nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do udziału mojego
dziecka/podopiecznego oraz jednocześnie wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej
pomocy mojemu dziecku, jeśli taka potrzeba zaistnieje. Znane są mi zapisy Rekomendacji PZPN dotyczących Bezpieczeństwa Dzieci,
których zobowiązuję się przestrzegać, dostępne na stronie internetowej

OŚWIADCZENIE NR 2

W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę jako rodzic/opiekun prawny
na udział mojego dziecka treningach/zawodach/meczach/rozgrywkach/
zgrupowaniach/turniejach/inne organizowanych przez Klub KP JANTAREK

OŚWIADCZENIE NR 3

W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub KP JANTAREK  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 56/5 84-120 Władysławowo moich i dziecka danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w formach aktywności
wskazanych w powyższych zgodach, w tym w celach elektronicznej rejestracji mojego
dziecka w systemie Extranet Polskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: PZPN) oraz portalu
www.laczynaspilka.pl lub inne.  

 

OŚWIADCZENIE NR 4

W rozumieniu art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas aktywności sportowej w ramach rozgrywek i innych form aktywności wspomnianych wyżej, działań statutowych klubu oraz udzielam nieodpłatnej licencji nie ograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas tych aktywności oraz na bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby Klub KP JANTAREK  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 56/5 84-120  oraz działalności statutowej, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej, oraz partnerów na rzecz których KP JANTAREK świadczy umowy lub przekazuje materiały.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, dalej: RODO), informujemy, że: 

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z udziałem dziecka w procesie szkolenia jest  Klub KP JANTAREK  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 56/5 84-120 Władysławowo

 II. Inspektor ochrony danych*  

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez  Klub KP JANTAREK  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 56/5 84-120 Władysławowo

 inspektorem ochrony danych: a) mailowo: kontakt@kpjantarek.pl b) korespondencyjnie: Klub KP JANTAREK  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 56/5 84-120 Władysławowo

 

 III. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez  Klub KP JANTAREK  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 56/5 84-120 Władysławowo w celu weryfikacji możliwości prawidłowego i bezpiecznego uczestnictwa dziecka w procesie szkolenia (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO – udzielona przez Państwa zgoda).

 

 IV. Źródło pochodzenia oraz kategorie danych osobowych 

Dane osobowe przekazane do Klub KP JANTAREK  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 56/5 84-120 ) przez lekarza w związku z przeprowadzonymi badaniami i sprawowaną opieką medyczną mogą obejmować dane identyfikujące dziecka, takie jak: imię, nazwisko, PESEL, datę urodzenia, informacje o zdrowiu dziecka oraz dane rodziców/opiekunów prawnych. Dane osobowe przekazane przez drugiego rodzica/opiekuna prawnego w zw. z wyrażeniem niniejszych zgód dotyczące rodzica/opiekuna prawnego, w zakresie: imię, nazwisko, PESEL i nr kontaktowy. 

V. Odbiorcy danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 

1) organy państwowe, podmioty lub osoby uprawnione na podstawie przepisów prawa do przetwarzania danych osobowych; 

2) podmioty świadczące na rzecz  Klub KP JANTAREK  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 56/5 84-120 Władysławowo usługi: doradcze, informatyczne, prawne, badawcze; 

3) podmioty, z którymi  Klub KP JANTAREK  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 56/5 84-120 Władysławowo zawarł stosowne umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych. W przypadku zamiaru przekazania podanych przez Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, Klub KP JANTAREK  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 56/5 84-120 może je przekazać, zapewniając odpowiedni stopień ich ochrony lub odpowiednie zabezpieczenia. W takiej sytuacji  Klub KP JANTAREK  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 56/5 84-120 umożliwia uzyskanie kopii danych przekazywanych do Państw trzecich. 

VII. Czas przechowywania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez  Klub KP JANTAREK  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 56/5 84-120 Władysławowo do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu wygaśnięcia uregulowanych prawnie obowiązków do ich przetwarzania. 

VIII. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych 

W przypadkach prawem przewidzianych każdej osobie, przysługuje prawo do: 1) dostępu do treści danych, 2) sprostowania danych, 3) usunięcia danych, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 6) przenoszenia danych. 

 Przetwarzanie danych na podstawie zgody Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest dobrowolna, jednakże przetwarzanie danych osobowych przez  Klub KP JANTAREK  z siedzibą ul. Droga Chłapowska 56/5 84-120 jest niezbędne do udziału dziecka w procesie szkolenia. 

X. Skarga do organu nadzorczego Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. XI. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem profilowania.

KLUB SPORTOWY WŁADYSŁAWOWO
NIP- 5871719062
ul. Droga Chłapowska 56/5
84-120 Władysławowo

piłka nożna-

cheerleading

kontakt@kswladyslawowo.pl

880 919 151